سم زدایی

 

 

 به نام حق تعالی

بشر از ابتدا تا به امروزبـا بـروز عـلائم بیماری به فکر ترمیم ودرمـان عـارضه خـود بـوده اسـت . اینـکه چرا عارضه ای ایجاد مـی شود و چگونه بـاید آنـرا بـرطـرف نـمود هـمواره مـورد سـوال قـرار گـرفته اسـت .

گرچه با پیشرفت علوم پزشکی و وسائـل تشخیص طـبی بـه عـلت بـسیاری از امـراض و کیفـیت تـاثیر عـامل ،در بروز بیماری پی برده ایم و راه درمان را بلدیم ، اما هنوز بشر دستخوش طیفی از ناراحتی ها و بیماری هااست که بـا درمانهای رایج تاثـیری نـدیده و  یا پـاسخ درمـانی مـاندگاری بـرای رهـایی از درد هـا ،خستگی هـا  و افـسردگـی هـا و... نیافته است . آنـتی بیوتـیک ها و مـسکـنها تـا حـدودی زمـیـنـه ایـجـاد  سکوت را در علائم مختلف ایجاد می کند اما کماکان پس از گذشت ماهها و قطع مصرف ، علائم باز مـی گـردند  ویا بـه شکـل خـفـیف بـروز خـواهـند کـرد . در ایـن مـیان عـلـل سـایکو پـاتـیک و درونـی بـیـمـار ، راهـنـمـای  روشـنگـری در کشف ادامـه مسیر درمان است . چنا نکه رویکرد بـه طـب آلـترنـا تیو زمـینه صحبـت درمـانگر بـــا درون و بــدن بـیـمـار را روشـن سـاخـتـه ودر بـازکــردن گــره هـــای درمـانـــی کــمـک کـنـنـده خـــواهــد بود.

 تکنیک های  طب کل نگر که تعداد آنها بیشمارو روشهای عملکرد آنها متفاوت است ، گاه  راهکردهایی فردی را ارائه می دهند و مجری شفابخشی و پیشگیری هستند .

یوگا همان راهکرد فردی  ( و هم اجتماعی ) ست که بر چند وجه انسانی تاثیر گذار است .حرکات آن  تمریناتی ذهنی – بدنی ست که همراه با "آگاهی " وحدت جسم و جان را فراهم می آورد .اما تمامی تکنیک ها و راهکردهای کل نگری ،رویکردی بر پاکیزگی و پاکساز ی بدن دارند که همانا سبب متعادل سازی بدن را فراهم می آورند . زیرا که به همراه وجود شواهد در علوم امروزه مبنی بر افزایش سمیت و آلودگی آن ، در این راهکردها نیز باور برآلودگی بدن و به این ترتیب بروز انواع بیماری،  خستگی ها اجتناب نا پذیر است .

برای انجام یک حرکت مناسب و موثر بدنی ( آسانا) ، تمرینات موثر تنفسی (پرانایاما ) و آگاهی بر تمرینات و ایجاد اتحاد بدن ، ذهن و روح که همانا رشد روحی و پاکسازی روح و تزکیه  را به  دنبال دارد، روشهای پاکسازی بسیار حائز اهمیت است و حصول به این نتایج جهت تغییر و تعالی انسانی ، اهمیت و حساسیت پاکسازی و سم زدایی از بدن را فراهم می آورد.

با گذشت سالها و ارتباط متقابل پزشکی امـروز و پـزشکی آلترناتیو عـلل بـروز نـاراحتی هـای مـختلف در  بدن انسان اختلالاتی عنوان می شود که امروزه  بسیار مورد تـوجه جـوامـع مـیبـاشد . کمـبـود نور ، عـدم تحـرک  بـدنی ، وجـود تشعشعات ، اسـترس روحـی وتـرس ، کـمـبود آب بـدن ،  وجـود فـلزات سنگـیـن و سـمـوم مانـند  اکو توکسین ونیز اسیدها وپس مانده ها که خود در اثـر هـوای آلـوده، تـغذیه غـیر سالم ( غـذای  زود طـبخ شـده ، افـزودنی هـای غـذایی ، بـاقی مانـده سمـوم کـشاورزی ، نـوشابـه هـا وشـیرینی ها و مصرف کـنسرو هـا و...) ، آب  آلـوده ویـا تصفـیه نـشده ، محیطی پـر تـنـش و اسـتـرس و سمـوم مـواد پـاک کـننده و شـویـندها ایـجاد مـی شونـد، عامل ایجاد اخـتلالات بـوده وسـبب تـجمـع سـمـوم و مـواد مـضر مـی شونـد . بـه طـور مـثـا ل مـواد غـذایـی بـه واسطه درست وکامل نجـویدن غـذا در دهـان و یـا غـیر سالم بودن آنـها ، مـنجر به تخـمیر وفـساد خـود در روده و تولید سموم مختلف می شود . مجموعه این سموم پس از جذب از دستگاه گـوارش بـه مـرور باعـث انـبـاشتگی بدن از سموم گوناگون شده و آنرا دچار بیـمارهـای شایـع امـروزی می کـنـد .

روشـهای پـاکـسازی بـدن از سـموم از دیـر بـاز مـورد تـوجـه درمـانگران بـوده اسـت چـنـانچه در رشــته هـای آلترناتیو چون ایورودا ، طب انرژی، یوگا و غـیره پـاکـسازی و سـم زدایـی از بـدن انجـام پـذیـر اسـت . در ایــن حال تکنیکهای جدید که پس از سالـیان تحـقیق و آزمایـش در آسـیا ، اروپـا و آمـریکا مـورد استفـاده واقـع هـستـند نیز روشهایی کار آمدند . مانند یون منفی درمانی کـه از اواسط قرن نوزدهـم مـورد تـوجـه دو دانـشمند بـنام هـای الستر و گـایتـل در آلـمان و دانشمنـدی بـنـام تـامسون درانگـلستان واقـع شـد . روش سـم زدایـی از سـال 1991در انگـلستان و بـه مـوازات در سوئـیس ، اتـریـش و آلمـان بـا تکنیک  جـدیـد الـکترولـیز و تـبـادل یـونـی انـجـام شـد ( الکترولیز از قرن 19 در صنعت بـرای جـدا سازی مـواد بـه مـنـظور پـاکـسازی و تـصفـیه جهـت نمـک

زدایـی آب دریا و گالوانیزه کردن فلزات بکار رفته است اما دانشمندان از همان زمـان به این فـکر بودنـد که آیـا می توان از الکترولیز در پاکسازی بدن انسان استفاده نمود؟) .

اکنون در راستای پاکسازی کامل بدن دستگاه Body Detox   با استـفـاده از روش نـویـن الکـترولـیز و تبـادلیونی سبب پاکسازی و سم زدایی بدن می گردد .

در مراکز  سم زدایی با این دستگاه پس از انجـام مشـاوره بـا بیمار ، فـرد پـای خـود را در مـحـفـظه دسـتگاه قـرار داده (محیط لگن پا ) و در این محفظه آب ریخـته می شود . پـس از شـروع به کـار دستگاه ، الکـترولـیز آب تـوسـط

یک کنورتور و الکـترولیت صورت مـی پذیرد. بـا تولـید یـونهای منفی درمحـفـظه ای کـه پـا درآن قرار دارد، توکسینها و سموم که در بدن بار مثبت دارند به سمت پایین کشیده میشوند و (در صورتـی که مولکـول خنثی شده سم  و یون منفی کوچک باشد )از پا خارج و سبب تغییر رنگ آب داخل محفظه می گردد. اما تعـدادی از یونها نیز از طریق سلولهای سطح تماس (پا)  وارد بدن شده و سموم را به خود جـذب می کـنند کـه طی ساعـات آینده ازطریق کلیه به راحتی دفع  خواهند شد اکنون بر اساس اینکه چه ماده ای دفع شـده اسـت ، تـغییر رنگ آب نیز متفاوت خواهد بود .مثلا دفع اسیدی ،تغییر  رنگ چندانی در آب ایجاد نکرده و بیشتر بوی بدی خواهد داشت .

عوارضی که در نتیجه اسید ها و سموم تجمع یافته در بـدن ایجـاد مـیشوند، طـیفی را در بـرمـی گـیـرند . سـمـوم شامل اسید ها و فلزات هستند که تجمع اسید در بدن سبب خشک شدن پوست و مخاط ، خارش پـوست ، چـین وچروک موهایی کدر ، خستگی مفرط و مزمن ، تشنگی مکرر ویا عدم حس تشنگی ، تغییرات در میکرو فلورها و عدم جذب مواد مغذی در بدن و دیر بهبودی زخمها میگردد. تجمع سموم فلزی در بدن نیز مسبب تشـدید بـروزعوارضی  چون حساسیت به گرده های گیاهی ، عکس العملهای شدید و حاد مثل التهاب ، سر درد ، تحـریکـات پوستی، ضعیف سیستم ایمنی ، آرتروز ، از دست دادن انرژی، بی حالی ، خستگی، ضعف عمومی ،عصبانیت ،عدم  تمرکز افسردگی و...می باشد . بنابراین با خروج سموم توسط یونیزاسیون ،به بهبود دردها استخوانی وعضلانی آرتریت ورماتیسم ) کوفـتگی و ضعـف عـمـومی بـدن ، کـمبـود انـرژی ، خـستگـی و افـسردگـی و... کمک خواهد نمود. آنچه همراه با تکنیک یونیزاسیون در دفـع سمـوم کـمک مـی نمـایـد مـصرف آب بـهمقدار3-2 لیتر در روز است  که با افزایش کار کلیوی خروج سموم را تسریع می نماید . نیز ، سمـوم برای دفـع ازحامل انرژی در بدن استفاده مینماید که این حاملین الکترولیت ها و ویتامین ها هستند؛ در نتیجه مصرف میوه هاوسبزیجات تازه به وفور، کمک دوچندانی در دفع آنها خواهد داشت . اکنون سیستم بادی دتوکس در مراکزطبی-درمانی ،باشگاههای ورزشی کشورهای اروپایی مورد استفاده افراد می باشـد . هـر چـند استـفاده از یونیزاسیون به بهبود عوارض کمک خواهد کرد اما پاکسازی حداقل 4 بار در سال طبق گفته متخصصین بادی دیتوکس جهت پیشگیری و افزایش سطح انرژی توسط این  دستگاه مفید است . امید که با تغییر روشهای غلط زندگی و تغذیه ای صحیح بدن خود را سالم نگه داریم چه آنکه بدنی سالم بستر روح متعالی ست .

/ 0 نظر / 83 بازدید